INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY

Vážení klienti, dovolte nám Vás informovat o tom, jak v naší advokátní kanceláři zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našich právních služeb.

 

Smyslem informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, jak je chráníme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Vlasta Skálová, advokátka, IČO: 66211301, se sídlem Plzeňská 247/59, Košíře, 150 00 Praha 5.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme v souvislosti s poskytováním právních služeb ze strany naší kanceláře od Vás získávat, zahrnují:

 • u fyzické osoby: jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, bydliště, kontaktní údaje (zejména doručovací adresu, telefonní číslo a e-mail),
 • u fyzické osoby podnikatele: obchodní firmu, IČO, sídlo, kontaktní údaje (zejména doručovací adresu, telefonní číslo a e-mail) a
 • další údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů naší kanceláře (např. rodné číslo, rodinný stav, rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech).

 

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a při její následné realizaci, výjimečně z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam); a od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní obecně závazný právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas.

 1. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje, bez jejichž znalosti Vám nemůžeme poskytnout naše právní služby (tj. zastupovat Vás v řízení před soudy a jinými orgány, obhajovat v trestních věcech, udělovat právní porady, sepisovat listiny, zpracovávat právní rozbory a další formy právní pomoci).

 

Vaše osobní údaje zpracováváme tedy zejména v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy o poskytování právních služeb případně jiné smlouvy za účelem vedení klientských spisů. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů naší kanceláře a plnění zákonných povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

 

 

 

 1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

 Naše kancelář zpracovává Vaše osobní údaje pouze manuálním způsobem v informačních systémech a to prostřednictvím pověřených zaměstnanců a spolupracujících advokátů. Pro účely přípravy pracovních návrhů dokumentů používáme sdílený disk advokátů a advokátních koncipientů; přístup na tento disk je chráněn heslem unikátním pro každého uživatele.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů naší kanceláře. Tyto osoby jsou pak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:

 • spolupracujícími advokáty,
 • subjekty spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby a telematiku za účelem využívání softwarových prostředků, HW a jiných zařízení;
 • subjekty zajišťujícími vedení účetnictví a daňové evidence;
 • externími právními zástupci pro ochranu oprávněných zájmů naší kanceláře;
 • stáními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle platných právních předpisů.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala dostatečné záruky pro zpracování osobních údajů tak, jak je v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše kancelář.  

 

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracovává a uchovává naše kancelář po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Údaje jsou uchovávány zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení jsou osobní údaje uchovávány zpravidla po dobu dalších 5 let z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší kanceláře (pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů) a poté jsou zlikvidovány, s výjimkou těch údajů obsažených v jednotlivých dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů. Tyto dokumenty je naše kancelář povinna uchovávat po dobu stanovenou zvláštními zákony a po uplynutí těchto lhůt je zlikviduje.

V případě, že naše kancelář zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu a následující 1 rok poté, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte

 1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší kanceláří zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby naše kancelář bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby naše kancelář omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany naší kanceláře byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby naše kancelář Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany naší kanceláře byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo na námitku;
 • právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v rámci naší kanceláře se můžete na nás obracet, a to písemně, elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • adresa: Plzeňská 247/59, Košíře, 150 00 Praha 5
 • e-mail:   judr.vskalova@volny.cz
 • tel: +420 603 172 876

                                                                                                                                              JUDr. Vlasta Skálová, advokátka